FANDOM


Sanx I de Mallorca va sê réy de Mallorca, conde de Rosselló y de Cerdaña y señó de Monpellé (1311-1324).

A sa mort d’el Réy Jaume II es díe 28 de Matx de 1311, va quédà hèreu d’es réyne de Mallorca es séu fiy en Sanx I de Mallorca, convocand Cors es díe 4 de Juriol de 1311 a s’Iglesi de Santa Eulari, anandthí tots es Prelats, Contes, Barons, Cavallés y gent Prinsipal de tot es réyne, essênd jurad Réy de Mallorca, Conte d’el Rosselló y de Cerdaña, Visconde de Carlades, d’Omelades, de Colliure, de Vallespí y de Conflent, y Señó de Monpellé.

En aquesta matéxa sessió, essênd ja oficialment el Réy, va confirmà a n’es pobble tots es Privilègis y Franquisis qu’havían rebuds d’es séus predecessós.

Es cab d’uns mésos de viure en es castell de Bellvê, recien acabad de construí, s’en anà a prênde possessió d’es séus estads, y de passada, fé Homenatje de Fèu d’Hòno a n’el Réy d’Aragó. Homenatje que se va fé díe 9 de Juriol de 1312, ratificand axí sa pau y concòrdi que conseguí son pare, En Jaume II de Mallorca.

Per aquest matex tems entregà es nostro Réy a n’en Jaume II d’Aragó y Valènsi, s’estad de Vall d’Aràn (Valldaràn) que tenía de peñora, fins que se declaràs an aquí pertenexía, si a n’es d’Aragó o a n’es de Fransa. Encomenad tal decissió a n’es Cardenal Tuluscano, es cual dittà sentènsi favorabble a n’es d’Aragó; havend de pagà s’aragonês a n’el Réy de Mallorca, tots es gastos de manteniment qu’hey tengué durant tot es tems que va fé de depositari.

Díe 14 de Desembre de 1312, trobandsê En Sanx de Mallorca a Monpellé, a instansis d’es Jurats y comersians d’es réyne de Mallorca, de resultas que s’escut qu’havía concedit en Jaume I domés éra esclusivament per us de sa ciutad de Mallorca, y ells havían de mesté un estandart pêrque es séus barcos no fossen confusos emb barcos piratas, va concedí es Privilegi de creassió de sa bandéra d’es réyne, que sería usadà majoritariament per tota sa flòta comersial y de guèrra de Mallorca, axí com a partí d’aquí per tots es dominis d’es réys mallorquins.